PREHLÁSENIE SPRÁVCU 

O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Prehlásenie správcu o spracovaní osobných údajov podľa nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a poučení subjektov údajov (ďalej jen „GDPR“)  

 

 I. Správca osobných údajov 

 

Správca osobných údajov:   BGV, s. r. o., so sídlom Hniezdne 471, 065 01 Hniezdne, IČO: 36476340,  

Okresnom súde v Starej Ľubovni obch. reg. vl. č. 13156/P, odd: s. r. o.,  

emailový kontakt: noreply@nestville.sk(ďalej len „Správca“): týmto v súlade s čl. 12 aj. GDPR informuje subjekty údajov o spracovaní ich osobných údajov a o ich právach.   

 

II.   Rozsah spracovania osobných údajov  

 

Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom je príslušný subjekt údajov správcovi poskytnutý v

súvislosti s uzavretím zmluvného alebo iného právneho vzťahu s správcom alebo správcom získal oprávnene od tretej osoby alebo oprávnene zhromaždil inak a spracuje ich v súlade s platnými právnymi predpismi alebo k plnením zákonných povinností správcu.   

 

III.  Zdroje osobných údajov  

 

 • priamo od subjektov údajov (najmä v rámci uzatvárania príslušných zmlúv, na základe objednávky, registrácie a nákupov prostredníctvom e-shopu, e-mailu, telefonicky, chatom, prostredníctvom webových stránok, kontaktného formulára na webe, prostredníctvom sociálnych sietí, predaním vizitky, na základe získaného súhlasu, získanie audio alebo videozáznamu získaného prostredníctvom technického zariadenia správcu atď.)
 • treťou osobou (najmä zmluvnými stranami v rámci plnenia konkrétneho zmluvného vzťahu)   z verejnej evidencie –  verejná evidencia pre účely tohto dokumentu: 

o verejný register podľa zákona č. 304/2013 Zb., O verejných registráciách právnických a fyzických osôb, v znení neskorších predpisov, tzn. spolkový register, registračný register, register inštitúcií, register spoločníkov vlastníkov jednotiek, obchodný register a register všeobecne prospešných spoločností;  ďalšie registre v zmysle č. 111/2009 Zb., O základných registroch, v znení neskorších predpisov 

 

IV.  Kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania správcom 

 

Správca spracováva (sám či prostredníctvom spracovateľa) nasledujúce kategórie osobných údajov:  

 

 • meno a sídlo
 • obchodná spoločnosť (u fyzických osôb podnikajúcich)
 • adresa, doručovacia adresa, popr. prechodné bydlisko
 • dátum narodenia
 • rodné číslo
 • e-mailová adresa
 • telefónne číslo – súkromné, služby
 • tel – faxové číslo
 • IČO
 • číslo občianskeho dokladu
 • číslo cestovného pasu
 • DIČ
 • DPH
 • bankové spojenie
 • www stránky
 • ID dátových schránok
 • heslo, prihlasovací údaj
 • fotografie
 • videozáznam
 • zvukový (telefonický) záznam
 • IP adresa
 • lokalizačné údaje (GPS, CCS)
 • číslo karty poistenia
 • číslo zmluvy, pod ktorou je subjekt u správcu evidovaný
 • personálne číslo, číslo zamestnanca
 • vzdelanie
 • príjem zo zamestnania (mzda, príjem z dôchodku
 • osobné údaje detí alebo manželiek resp. partnera / partnerky
 • cookies
 • podpis

 

V.  Kategória subjektov údajov  

 

Subjektom údajov je fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, konkrétne: 

 • zamestnanec správca (na základe pracovnej zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohôd o pracovných činnostiach) • uchádzač o zamestnanie u správcu zamestnanec agentúry správcu 
 • zmluvný partner správca (fyzická osoba – podnikateľ, nepodnikajúci) o klient o zákazník  o kupujúci  o predávajúci  o objednávateľ  o odberateľ  o dodávateľ  o dopravca, prepravca  o zhotoviteľ  o objednávateľ  o nájomca 
  • prenajímateľ o nájomca  o oprávnený  o povinný 
  • veriteľ
  • dlžník
  • užívateľ
  • budúci zmluvný štát (na základe uzavretia zmluvy o budúcnosti alebo opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť subjektu údajov)
 • subjekt v predzmluvnom vzťahu s správcom (objednávateľ pred akceptáciou objednávky, žiadateľom atď.)
 • účastník konania
 • pomocný účastník konania
 • dotknutá osoba, zúčastnená osoba
 • žiadateľ
 • anketár
 • platcu
 • príjemca
 • oprávnený
 • povinný
 • poškodený

 

VI.  Kategórie spracovateľov a príjemcov osobných údajov  

  

 • externý subjekt, ktorý poskytuje služby správcovi, predovšetkým poskytuje:

o služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany   prepravcovia, dopravcovia  obchodní zástupcovia   dodávatelia vykonávajúci pre správcu tzv. priamy závoz tovaru zákazníkom správcu   účtovné služby, služby daňových poradcov a audítorov   služby v oblasti IT, cloudové úložiská   služby reklamné, marketingové   služby v oblasti školení, vzdelávania   služby spočívajúce v zabezpečení dotácií a subvencií 

ďalej:  

 • orgány štátnej správy
 • orgány miestnej samosprávy
 • bankové ústavy
 • poisťovne

 

VII. Účel a dôvody spracovania osobných údajov  

 

Spracovanie osobných údajov prebieha u správcu : 

 • na základe udeleného súhlasu subjektu údajov
 • pri plnení zmluvy s subjektom údajov
 • pri vykonávaní opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť subjektu údajov
 • z dôvodu splnenia právnych povinností vzťahujúcich sa na správcu
 • z dôvodov oprávneného záujmu správcu alebo tretej strany (vrátane archivovania na základe oprávneného záujmu správcu)
 • z dôvodov ochrany životne dôležitých záujmov subjektu údajov alebo iných fyzických osôb

 

VIII.  Spôsob spracovania a ochrana osobných údajov  

 

Spracovanie osobných údajov vykonáva správca. Spracovanie je vykonávané v jeho prevádzkových priestoroch, pobočkách a sídle správcu jednotlivých poverených zamestnancov správcu, prípadne spracovateľom. Ku spracovaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, prípadne i manuálnym spôsobom v osobných údajoch v listinnej podobe za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týchto okolností sa nesmie zabrániť neoprávnenému alebo nehodnému prístupu k osobným údajom, ich zmenám, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, neoprávnenému spracovaniu a inému zneužitiu osobných údajov. Verejné subjekty, ktoré môžu byť osobné údaje sprístupnené, sú riadne preverené, zmluvne zabezpečené ich rešpektovanie k právam subjektov údajov na ochranu osobných údajov a súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.  

 

IX.  Doba spracovania osobných údajov  

 

V súlade s lehotami uvedenými v príslušných zmluvách, vo vnútorných predpisoch správcu alebo príslušných právnych predpisoch ide vo všetkých prípadoch spracovania osobných údajov o obdobie nevyhnutne potrebné na zabezpečenie práv a povinností plynúcich tak zo zmlúv oprávnených záujmov, ako aj z príslušných právnych predpisov.  

 

X.  Poučenie  

 

Správca spracováva údaje s povolením subjektu údajov s výnimkou zákonom stanovených prípadov, ak spracovanie osobných údajov nevyžaduje súhlas s údajom subjektu. V súlade s článkom 4 ods. 6 odst. 1 GDPR môže správca bez súhlasu subjektu údajov spracovať tieto údaje:  subjekt údajov udelil súhlas s jedným alebo viacerými konkrétnymi účelmi, spracovanie je nevyhnutné na splnenie zmluvy, ktorého zmluvnou stranou je subjekt údajov alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov , spracovanie je nevyhnutné na účely ochrany oprávnených záujmov príslušného správcu alebo tretej strany, s výnimkou prípadov, keď je pred týmto záujmom potrebná na zabezpečenie životne dôležitých záujmov subjektu údajov alebo inej fyzickej osoby majú prednosť záujmov alebo základných práv a slobody subjektu, ktoré vyžadujú ochranu osobných údajov.  

 

XI.  Práva subjektov údajov  

 

 1. V súlade s čl. 12 GDPR informuje správcu subjektu údajov o práve na prístup k osobným údajom a k nasledujúcim informáciám:
  • účelu spracovania
  • kategórii dotknutých osobných údajov
  • príjemcovi alebo kategórie príjemcov, ktorých osobné údaje boli alebo budú sprístupnené
  • plánovaná doba, po ktorej budú osobné údaje uložené
  • všetky dostupné informácie o zdrojoch osobných údajov
  • ak nie sú získané údaje od subjekte, skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu vrátane profilovania.
 2. Každý správca alebo spracovateľ vykoná spracovanie osobných údajov, ktoré sú v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, najmä ak osobné údaje nepresné vzhľadom na účel ich spracovania, môže:
  • Požiadať správcu o vysvetlenie.
  • Požiadať, aby správca odstránil takto vzniknutý stav. Hlavne sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenia alebo vymazania osobných údajov. Ak je žiadosť subjektu údajov zistená oprávnene, správca odstráni bezodkladne chybný stav. 
  • Ak správca nevyhovie žiadosti subjektu údajov, má subjekt údajov právo obrátiť sa priamo na dozorný úrad, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov. 
  • Subjekt údajov má právo obrátiť sa svojím podnetom na dozorný úrad priamo bez predchádzajúcich krokov.
  • Správca má právo na poskytnutie informácií požadovať primeranú náhradu, ktorá nepresahuje náklady nevyhnutné na poskytnutie informácií.

 

 

XII. Záverečné ustanovenia 

 

V prípade otázok týkajúcich sa spracovania osobných údajov subjektov údajov sa môžete kontaktovať správcu písomne alebo elektronicky prostredníctvom týchto kontaktných údajov: 

BGV, s. r. o.,  adresa: Hniezdne 471, 065 01  Hniezdne, IČO: 36476340,  emailový kontakt noreply@nestville.sk  alebo ustanoveného poverenca na ochranu osobných údajov.

Posledná aktualizácia tohto vyhlásenia bola vykonaná dňa 28. 02. 2022